فرم کوتاه 18 سوالی بهزیستی روانشناختی ریف

 • نسخه
 • تاریخ نشر اکتبر 23, 2018

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB)

در دهه اخیر گرایش به بررسی جنبه‌های مثبت سلامت افزایش‌یافته است ریف و کینز در دهه گذشته الگوی بهزیستی روان‌شناختی را پیشنهاد نمودند که به‌طور گسترده‌ای توسط پژوهشگران بررسی گردید. بهزیستی روان‌شناختی یک مفهوم چند مؤلفه‌ای و دربرگیرنده:1. پذیرش خود: یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش جنبه‌های مختلف خود مانند ویژگی‌های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته؛ 2. روابط مثبت با دیگران: احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی‌ها؛ 3. خودمختاری: احساس استقلال و اثرگذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها؛ 4. تسلط بر محیط: حس تسلط بر محیط، کنترل فعالیت‌های بیرونی و بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌های پیرامون؛ 5. زندگی هدفمند: داشتن هدف در زندگی و باور به اینکه زندگی حال و گذشته او معنادار است؛ 6. رشد فردی: احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه‌های نو به‌عنوان یک موجود دارای استعدادهای بالقوه است.

ریف در سال 1989 برای اندازه‌گیری این سازه‌ها، مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی همچون پرسشنامه 20 عبارتی، 14 عبارتی،9 عبارتی و 3 عبارتی را طراحی کرد. پس از بررسی‌های اولیه نسخه اصلی مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی که دارای 84 عبارت است، تهیه شد. سپس نسخه‌های 54 عبارتی و فرم کوتاه 18 عبارتی طراحی شد. نسخه کوتاه این پرسشنامه 6 مؤلفه اصلی الگوی بهزیستی روانشناختی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و بنابراین دارای 6 زیر مقیاس (هر زیر مقیاس شامل 3 عبارت) است که در این مطالعه از فرم کوتاه 18 سؤالی مقیاس بهره گرفته‌شده است.

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (RSPWB)

در این پرسشنامه که برای بزرگسالان تهیه‌شده است آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 6 درجه‌ای (1= کاملاً مخالفم تا 6= کاملاً موافقم) مشخص سازد که تا چه حد با هر یک از عبارات موافق یا مخالف است.

شیوه نمره‌گذاری گزینه‌های مقیاس‌های بهزیستی روانشناختی ریف بدین شرح است: کاملاً مخالفم=1؛ تا حدی مخالفم=2؛ کمی مخالف=3؛ کمی موافق=4؛ تا حدی موافق=5؛ کاملاً موافق=6). با به دست آوردن نمره مربوط به هر زیر مقیاس، کافی است نمره همه عبارات مربوط به زیر مقیاس موردنظر را باهم جمع کنید، از جمع امتیاز 18 عبارت نیز نمره بهزیستی روانشناختی کلی به دست می‌آید.

عبارات مربوط به هر زیر مقیاس:

 1. خرده مقیاس پذیرش خود:2، 8، 10
 2. خرده مقیاس روابط مثبت با دیگران: 3، 11، 13
 3. خرده مقیاس خودمختاری: 9، 12، 18
 4. زیر مقیاس تسلط بر محیط: 1، 4، 6
 5. خرده مقیاس زندگی هدفمند: 5، 14، 16
 6. خرده مقیاس رشد فردی: 7، 15، 17

در ضمن عبارات:3، 4، 5، 9، 10، 13، 16، 17 به‌صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند.

روایی و پایایی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

در پژوهش واحدی و غنی زاده (1388) مقدار پایایی و آلفای کرونباخ این مقیاس را به ترتیب 70/0 و 71/0 گزارش کرده‌اند. بیانی وهمکاران (1388؛ به نقل از ظریف گلبار یزدی، 1390) به‌منظور هنجاریابی مقیاس بهزیستی روانشناختی در ایران آن را بر روی نمونه‌ای از 145 نفر اجرا کردند و ضریب پایای به روش باز آزمایی این مقیاس 82/. به دست آمد که ازنظر آماری معنی‌دار بود. همچنین همبستگی این مقیاس با مقیاس رضایت از زندگی، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه عزت‌نفس روزنبرگ به ترتیب 47/0، 58/0 و 46/0 به‌دست‌آمده است بیانی وهمکاران (1388؛ به نقل از ظریف گلبار یزدی، 1390). در تحقیق حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس 91/0 برآورد شد.

بازدیدها: 1733

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

 • 1
 • 9
 • 74
 • 477
 • 4,646
 • 26,174
 • 110,123