پرسشنامه باورهای معنوی موسسه ملی سلامت ایالت متحده (1999)

  • نسخه
  • تاریخ نشر نوامبر 7, 2019

توضیحات

پرسشنامه باورهای معنوی موسسه ملی سلامت ایالت متحده (1999)

 این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه 39 گویه ای معنویت/ دینداری است که در سال 1999 توسط موسسه ملی سلامت ایالت متحده تدوین و هنجاریابی شد. این پرسشنامه به صورت لیکرت در یک مقیاس چهار درجه ای بین هرگز (1) و همیشه (4) است. حداکثر نمره در این پرسشنامه 140 و حداقل نمره 39 است. که نمره بالا نشانگر معنویت/ دینداری بالا است. میزان مهنویت / دینداری هر آزمودنی در پژوهش حاضر برابر با نمره خام به دست آمده تقسیم بر 140 ضرب در 100 است.

پایایی این پرسشنامه در پژوهش عبادت پور، نوابی نژاد، شفیع آبادی و فلسفی نژاد (1392) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 88/0 به دست آمده است که می‌توان گفت آزمون دارای پایایی بالایی است. نتایج روایی سازه پرسشنامه در پژوهش عبادت پور و همکاران (1392) نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) نشان داد که معرف‌های انتخاب شده برای سنجش معنویت/ دینداری از روایی لازم برخوردار بوده و به خوبی می‌توانند باورهای معنوی را بسنجند. همچنین در پژوهش یعقوبی (1393) پایایی این مقیاس با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب برابر 92/0 و 81/0 به دست آمد. در پژوهش مومی پور (1391) به منظور ارزیابی روایی پرسشنامه، شیوه آماری تحلیل عاملی از نوع اکتشافی و به روش مؤلفه‌های اصلی مورد استفاده قرار گرفته است مقدار عددی شاخص KMO برابر 90/0 و نیز مقدار عددی شاخص خی دو در آزمون کرویت بارتلت برابر 960/2821 بود که در سطح 0001/0 معنی دار بود. همچنین در مطالعات خارجی جان و جان (1983؛ به نقل از صدری و جعفری، 1389) براساس نمره گذاری لیکرتی، ضریب هماهنگی درونی مقیاس را برابر با 85/0 گزارش کرده است و روایی سازه این مقیاس را با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی تاییده شده گزارش کرده‌اند. سرپرام و همکاران (1989؛ به نقل از صدری و جعفری، 1389) نیز اعتبار نسخه انگلیسی این پرسشنامه را برابر با 95/0 گزارش نموده‌اند.

بازدیدها: 153

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 46
  • 62
  • 981
  • 4,643
  • 26,427
  • 109,985