پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه

  • نسخه
  • تاریخ نشر نوامبر 7, 2019

توضیحات

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ(1998):

این پرسشنامه توسط یانگ (1998) طراحی شد. یک مقیاس خود گزارشی و دارای 75 ماده است این پرسشنامه بر پایه‌ی مشاهدات بالینی، 15 طرحواره‌ی ناسازگار اولیه را در 5 حوزه‌ی (طرد و بریدگی)، (خود گردانی و عملکرد مختل)، (محدودیتهای مختل)، (هدایت شدن توسط دیگران)، (هوشیاری افراطی و بازداری) ارزیابی می کند و روی مقیاس 6 درجه ای(کاملا درست 6، عمدتا درست5، تقریبا درست 4، بیشتر درست تا غلط 3، عمدتا غلط 2، کاملا غلط 1) نمره گذاری می شود. نمرات بالا نشان دهنده طرحواره های ناسازگار بیشتر در فرد است. در این پرسشنامه هر 5 پرسش یک طرحواره را می سنجد. چنانچه میانگین هر خرده مقیاس بالاتر از 5/2 باشد. آن طرحواره ناکارآمد است.در پژوهشی که توسط یانگ(1994) انجام شد، ضرایب پایایی برای 15 خرده مقیاس به روش آلفای کرونباخ در دامنه 83/0 (برای خرده مقیاس خود تحول یافته) تا 96/0 (برای خرده مقیاس نقص/شرم) قرار گرفت(به نقل از شهامت، 1389). همچنین لی(1999؛ به نقل از شهامت، 1389) بر روی یک نمونه کرده ای و ولبرن(2002) بر روی یک نمونه ای از ازمودنی های کانادایی روایی و پایایی این پرسشنامه را تایید کردند. یانگ، نورمن و توماس[1](1995؛ به نقل از سراج خرمی و زاده حسن، 1395)، اعتبار پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه را بر یک نمونه 564 نفری از دانشجویان آمریکایی با استفاده از روش همسانی درونی و بازآزمایی به ترتیب 95/0 و 81/0 گزارش کردند. روایی همگرایی پرسشنامه حاضر با ابزارهای اندازه گیری درماندگی روانشناختی، اعتماد به نفس، آسیب پذیری شناختی برای نشانگان اختلال افسردگی و اختلال شخصیت توسط یانگ و همکاران(1995؛ به نقل از سراج خرمی و زاده حسن، 1395) بررسی شد و نتایج نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه، با صفات مثبت از قبیل اعتماد به نفس و عاطفه مثبت ارتباط منفی دارد و با صفاتی از قبیل اختلال شخصیت، درماندگی، عاطفه منفی و اختلال عملکرد نگرش ارتباط مثبت دارد.  این پرسشنامه در ایران توسط دیواندری و آهی(1388) بر روی یک جمعیت دانشجویی از دانشگاه آزاد کاشمر هنجاریابی شد و پایایی آن در حد قابل قبولی گزارش شد. در محاسبه پایایی به روش آلفای کرونباخ میانگین ضرایب محاسبه شده برابر با 80/0 بود. بالاترین ضریب آلفا در مورد خرده مقیاس نقص-ناکامی-وابستگی-اطاعت(87/0) و کمترین ضریب آلفا برای خرده مقیاس خود انظباطی ناکامی(60/0) بدست آمده است. همچنین در تحقیقشان نشان دادند که این پرسشنامه با مقیاس های ناراحتی روانشناختی، احساس ارزشمندی، آسیب پذیری روانشناختی نسبت به افسردگی و نشانه شناسی اختلالات شخصیت روایی همگرا و افتراقی خوبی نشان داده است(شهامت، 1389).

 

بازدیدها: 30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 14
  • 74
  • 482
  • 4,651
  • 26,179
  • 110,128