پرسشنامه مهارت حل مساله هپنر و پترسون (1982)

  • نسخه
  • تاریخ نشر نوامبر 7, 2019

توضیحات

پرسشنامه مهارت حل مساله هپنر و پترسون (1982):

 این پرسشنامه به وسیله هپنر و پترسون در سال (1982) برای سنجش درک پاسخ دهندگان از رفتارهای حل مساله تدوین گردید و 35 سؤال دارد و در یک طیف شش درجه‌ی از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم مورد سنجش قرار می‌گیرد. این پرسشنامه دارای 3 زیر مقیاس: اعتماد به حل مساله با 11 عبارت، سبک گرایش – اجتناب با 16 عبارت و کنترل شخصی با 5 عبارت است.

پایایی و روایی پرسشنامه مهارت حل مساله هپنر و پترسون (1982):

پایایی بازازمایی نمره کل پرسشنامه در فاصله دو هفته در پزوهش محزون زاده بوشهری (1394) در دامنه ای از 83/0 تا 89/0 گزارش شده است و آلفای کرونباخ بدست آمده در پژوهش محزون زاده بوشهری (1394) 86/0 بوده است و همچنین روایی آزمون به وسیله سازندگان آزمون در حد قابل قبول گزارش شده است (هپنر و پترسون، 1982؛ به نقل از محزون زاده بوشهری، 1394). محمدی و صاحبی (1380) پایایی درونی این آزمون را با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 60/0 گزارش نمودند. میزان پایایی به دست آمده این مقیاس در پژوهش آقا یوسفی و شریف (1390) از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 74/0 به دست آمد. همچنین ضریب آلفا در بررسی باباپور خیرالدین و اژه ای (1381) برابر با 77/0 بود. از سوی دیگر با در نظر گرفتن شاخص پایایی به عنوان ضریب روایی (ضریب روایی برابر است با ریشه دوم ضریب پایایی) در پژوهش باباپور خیرالدین و اژه ای (1381) ضریب روایی این مقیاس را برابر با 87/0 گزارش کرده‌اند روایی این مقیاس بیشتر متکی به روایی محتوا و روش ساخت و تهیه آن است. با آنکه در دستورالعمل مقیاس، بحث روشن و واضحی از ضریب روایی آن به میان نیامده است، اما در برخی سؤالات آن، برخی شواهد مانند افرادی که از آن استفاده کرده‌اند و در این زمینه تخصص لازم را دارند (محمدی و صاحبی، 1380)، نشان دهنده ارتباط مقیاس با خصیصه مورد بررسی است (آهنگی، عابدین، فتح آبادی، 1388). همچنین هپنر و پترسون (1982) روایی آن را با استفاده از ضریب همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه سبک‌های حل مساله کسیدی و لانگ (1996) گزارش شده است (محزون زاده بوشهری، 1394).

بازدیدها: 82

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 12
  • 20
  • 914
  • 4,590
  • 26,269
  • 110,017