خلاصه آیتم

درزمینه مطالعه بهزیستی روان‌شناختی برخی از محققان، آن را ازنظر مؤلفه‌ها یا فرایندهای ویژه، نظیر فرایندهای عاطفی مفهوم‌سازی می‌کنند (روتمن، کریستن ویسینگ ، 2003). سومینن، هلینوس، بلومبرگ، یوتلا و کاسکنو (2000؛ به نقل از علمی، 1390)، در تبیین بهزیستی روانشناختی بر نقش فرایندهای جسمانی تأکید کرده و خاطرنشان می‌سازند که بین سلامت جسمانی بالا و کیفیت بالای زندگی رابطه وجود دارد. برخی دیگر از محققان نیز در توصیف بهزیستی روانشناختی بر نقش فرایندهای معنوی نظیر هدفمندی در زندگی که منجر به عملکرد بهینه می‌گردد، تأکید می‌ورزند (روتمن و همکاران، 2003؛ ریف و سینگر، 1998). برخی نیز بر فرایندهای فردی و اجتماعی از قبیل برخورداری از توجه مثبت نسبت به خود، تسلط بر خود و پیوندهای معنادار با دیگران اشاره می‌کنند (روتمن و همکاران، 2003؛ آدامز، بزنر و استینهارت ، 1997؛ ریف و سینگر، 1998). لذا به نظر می‌رسد که بهزیستی روان‌شناختی می‌تواند با توجه به فرایندهای عاطفی، جسمانی، شناختی، معنوی، فردی و اجتماعی مفهوم‌سازی شود.


خلاصه آیتم

بهزیستی روان‌شناختی یک مفهوم چند مؤلفه‌ای و دربرگیرنده:1. پذیرش خود: یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش جنبه‌های مختلف خود مانند ویژگی‌های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته؛ 2. روابط مثبت با دیگران: احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی‌ها؛ 3. خودمختاری: احساس استقلال و اثرگذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها؛ 4. تسلط بر محیط: حس تسلط بر محیط، کنترل فعالیت‌های بیرونی و بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌های پیرامون؛ 5. زندگی هدفمند: داشتن هدف در زندگی و باور به اینکه زندگی حال و گذشته او معنادار است؛ 6. رشد فردی: احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه‌های نو به‌عنوان یک موجود دارای استعدادهای بالقوه است.
ریف در سال 1989 برای اندازه‌گیری این سازه‌ها، مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی همچون پرسشنامه 20 عبارتی، 14 عبارتی،9 عبارتی و 3 عبارتی را طراحی کرد. پس از بررسی‌های اولیه نسخه اصلی مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی که دارای 84 عبارت است، تهیه شد. سپس نسخه‌های 54 عبارتی و فرم کوتاه 18 عبارتی طراحی شد. نسخه کوتاه این پرسشنامه 6 مؤلفه اصلی الگوی بهزیستی روانشناختی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و بنابراین دارای 6 زیر مقیاس (هر زیر مقیاس شامل 3 عبارت) است که در این مطالعه از فرم کوتاه 18 سؤالی مقیاس بهره گرفته‌شده است.

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 0
  • 20
  • 902
  • 4,578
  • 26,257
  • 110,005