خلاصه آیتم

این پرسشنامه توسط گمبریل و ریجی در سال 1975 ساخته شده است که توسط بهرامی (1375) ترجمه شده است، 39 ماده دارد و هر ماده یک موقعیت خاص را که مستلزم رفتار جرات ورزی است نشان می‌دهد. پرسشنامه جرات ورزی دارای دو قسمت است، یک قسمت به اندازه گیری درجه یا میزان ناراحتی فرد اختصاص دارد و قسمت دیگر آن، احتمال بروز رفتار جرات مندانه را مورد سنجش قرار می‌دهد. در این پرسشنامه از ازمودنی خواسته می‌شود که میزان و شدت ناراحتی خود را در زمان مواجهه شدن با موقعیت‌هایی که مستلزم ابراز وجود است بر حسب طیف لیکرت از نمره 1(خیلی کم) تا نمره 5(خیلی زیاد) نمره گذاری می‌شود. نمره برش در این پرسشنامه 52 است و کسانی که در این مقیاس نمرات کمتر از 52 کسب می‌کنند، به‌عنوان افراد دارای جرات ورزی پایین، تشخیص داده می‌شوند.

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 14
  • 74
  • 482
  • 4,651
  • 26,179
  • 110,128