خلاصه آیتم

این پرسشنامه به وسیله هپنر و پترسون در سال (1982) برای سنجش درک پاسخ دهندگان از رفتارهای حل مساله تدوین گردید و 35 سؤال دارد و در یک طیف شش درجه‌ی از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم مورد سنجش قرار می‌گیرد. این پرسشنامه دارای 3 زیر مقیاس: اعتماد به حل مساله با 11 عبارت، سبک گرایش – اجتناب با 16 عبارت و کنترل شخصی با 5 عبارت است.

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 0
  • 27
  • 416
  • 1,616
  • 32,786
  • 99,097