خلاصه آیتم

اصطلاح کیفیت زندگی در اواخر سال 1950 در مباحث اقتصادی اجتماعی مطرح شد و سپس این مفهوم وارد حیطه روانشناسی شد و روانشناسان سعی کردند شاخص های آسایش و رفاه را گسترش داده و به نیازهای سطوح بالاتر نیز توجه نمایند. تقریبا از سال های 80- 1978، 200 مقاله با عنوان کیفیت زندگی منتشر شده که در طول سالهای 89-1988 به 400 مقاله رسیده است(کینگ، 1994؛ به نقل از صبوری، 1389). تحقیق در خصوص کیفیت زندگی در ابتدا در رابطه با عموم مردم و مقایسه با افراد معلول انجام می شد و سپس در جهت مقایسه انواع معلولیت ها به کار گرفته شد، در حیطه بهداشت روان نیز بتدریج مرکز این تحقیقات از بیماران بیمارستانی به جامعه منتقل شد(سینتیا و پاملا، 1988؛ به نقل از صبوری، 1389).
کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی، ذهنی و پیچیده و فرایندی جامع و منعطف است که تمام جنبه های زندگی افراد را در بر می گیرد و به عباتر دیگر یک درک فردی منحصر به فرد، و راهی است برای بیان احساس یک فرد در مورد سلامت یا سایر جنبه های زندگی، که از طریق بیان عقاید افراد و با استفاده از ابزارهای استاندارد شده بررسی می شود(گیل، 1994؛ به نقل از صبوری، 1389).
در مطالعات کیفیت زندگی آنچه مهم است میزان برآورده شدن نیازها و اولویت های اساسی انسان است، امروزه یک تحول بسیار مهم در امر نظارت بر خدمت رسانی درمانی و بهداشتی وجود دارد و آن افزایش درک اهمیت نقطه نظرات بیماران است. چند بعدی بودن کیفیت زندگی به لحاظ اینکه فردی است ابعاد مختلف سلامت و آسایش روانی و اجتماعی زندگی افراد را در برداشته و متاثر از تجربیات شخصی و درک فرد از زندگی است که با گذشت زمان تغییر می کند. اگر چه جنبه عینی در توصیف میزان سلامت مهم است، ولی انتظارات و دریافت های ذهنی فرد است که بیانگر کیفیت زندگی واقعی بیان شده توسط وی است. برخی از صاحب¬نظران کیفیت زندگی را در رابطه با سطح خوشحالی و رضایت مندی از زندگی و احساس فردی بهتر زیستن توصیف می نماید و گروهی نیز ان را در ابعاد عملکردی و کنترل بیماریها و نشانه های آن مورد توجه قرار داده اند(کریمی وکیل، 1391).

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 0
  • 20
  • 902
  • 4,578
  • 26,257
  • 110,005