خلاصه آیتم

کلمه طرح واره در حوزه های پژوهشی مختلفی به کار برده شده است . طرح واره به طور کلی به عنوان ساختاره قالب یا چار چوب تعریف می شود. در فلسفه قدیم یونان، منطقیون روافي، مخصوصا فروسیوس اصول منطق را در قالب طرحواره استنباط مطرح کردند. طرحواره در نظام فلسفی کانت درک و در یافت نقطه اشتراک تمام عناصر یک مجموعه تعریف می شود ( یانگ و کلوسکو، 2003؛ ترجمه حمید پور و اندوز، ۱۳94).

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 42
  • 62
  • 977
  • 4,639
  • 26,423
  • 109,981