خلاصه آیتم

این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه 39 گویه ای معنویت/ دینداری است که در سال 1999 توسط موسسه ملی سلامت ایالت متحده تدوین و هنجاریابی شد. این پرسشنامه به صورت لیکرت در یک مقیاس چهار درجه ای بین هرگز (1) و همیشه (4) است. حداکثر نمره در این پرسشنامه 140 و حداقل نمره 39 است. که نمره بالا نشانگر معنویت/ دینداری بالا است. میزان مهنویت / دینداری هر آزمودنی در پژوهش حاضر برابر با نمره خام به دست آمده تقسیم بر 140 ضرب در 100 است.

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 2
  • 534
  • 1,629
  • 3,828
  • 37,069
  • 132,857