خلاصه آیتم

ین پرسشنامه توسط یانگ (1998) طراحی شد. یک مقیاس خود گزارشی و دارای 75 ماده است این پرسشنامه بر پایه‌ی مشاهدات بالینی، 15 طرحواره‌ی ناسازگار اولیه را در 5 حوزه‌ی (طرد و بریدگی)، (خود گردانی و عملکرد مختل)، (محدودیتهای مختل)، (هدایت شدن توسط دیگران)، (هوشیاری افراطی و بازداری) ارزیابی می کند و روی مقیاس 6 درجه ای(کاملا درست 6، عمدتا درست5، تقریبا درست 4، بیشتر درست تا غلط 3، عمدتا غلط 2، کاملا غلط 1) نمره گذاری می شود.

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 28
  • 62
  • 963
  • 4,625
  • 26,409
  • 109,967