خلاصه آیتم

لارسن (1993) بیان می‌کند که سلامت اجتماعی قسمتی از سلامت فردی است و این سلامت فردی میزان واکنش درونی افراد است که بصورت احساسات، افکار، رفتار و رضایت یا عدم رضایت از محیط اجتماعی‌شان نشان داده می‌شود. لارسن سلامت اجتماعی را بعنوان گزارش فرد از کیفیت روابطش با افراد دیگر که وی عضوی از آن‌هاست تعریف می‌کند و معتقد است که مقیاس سلامت اجتماعی بخشی از سلامت فردی را می‌سنجد و شامل پاسخ‌های درونی فرد (احساس، تفکر، رفتار) است که نشانگر رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی و محیط اجتماعی‌اش است (به نقل از فتحی و دیگران، 1391).

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 486
  • 549
  • 1,634
  • 3,864
  • 37,106
  • 132,807