خلاصه آیتم

بهزیستی روان‌شناختی یک مفهوم چند مؤلفه‌ای و دربرگیرنده:1. پذیرش خود: یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش جنبه‌های مختلف خود مانند ویژگی‌های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته؛ 2. روابط مثبت با دیگران: احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی‌ها؛ 3. خودمختاری: احساس استقلال و اثرگذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها؛ 4. تسلط بر محیط: حس تسلط بر محیط، کنترل فعالیت‌های بیرونی و بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌های پیرامون؛ 5. زندگی هدفمند: داشتن هدف در زندگی و باور به اینکه زندگی حال و گذشته او معنادار است؛ 6. رشد فردی: احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه‌های نو به‌عنوان یک موجود دارای استعدادهای بالقوه است.
ریف در سال 1989 برای اندازه‌گیری این سازه‌ها، مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی همچون پرسشنامه 20 عبارتی، 14 عبارتی،9 عبارتی و 3 عبارتی را طراحی کرد. پس از بررسی‌های اولیه نسخه اصلی مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی که دارای 84 عبارت است، تهیه شد. سپس نسخه‌های 54 عبارتی و فرم کوتاه 18 عبارتی طراحی شد. نسخه کوتاه این پرسشنامه 6 مؤلفه اصلی الگوی بهزیستی روانشناختی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و بنابراین دارای 6 زیر مقیاس (هر زیر مقیاس شامل 3 عبارت) است که در این مطالعه از فرم کوتاه 18 سؤالی مقیاس بهره گرفته‌شده است.


خلاصه آیتم

پرسشنامه مهارت و تجربه زبان (LEAP-Q): توسط ماريان، بلامفلد و كاشانسكايا(2007) ساخته شده و در مقیاسی از 0 تا 5 درجه­بندی شده است. این پرسشنامه توسط روشن و زارع (1390) به فارسی برگردانده و هنجاریابی شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال است که اطلاعاتي از قبيل مهارت زبان يعني مهارت آزمودني در خواندن، سؤال 4 […]

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 42
  • 62
  • 977
  • 4,639
  • 26,423
  • 109,981