خلاصه آیتم

این پرسشنامه در سال 1983 توسط کوهن و همکاران تهیده شده ودارای نسخه 14 ماده ای است که برای سنجش استرس عمومی درک شده در یک ماه گذشته به کار می‌رود و افکار و احساسات درباره حوادث استرس زا، کنترل غلبه، کنار آمدن با فشار روانی و استرس‌های تجربه شده را مورد سنجش قرار می‌دهد. همچنین این مقیاس، عوامل خطرزا در اختلالات رفتاری را بررسی کرده و فرایند روابط تنش زا را نشان می‌دهد. نمره بالاتر نشان دهنده استرس ادراک شده بیشتر است. دوران و همکاران (2006) ضریب الفای کرونباخ را برای این مقیاس 74/0 محاسبه کرده‌اند. کوهن و همکاران (1983) برای محاسبه اعتبار ملاک این مقیاس، ضریب همبستگی آن را با اندازه‌های نشانه شناختی بین 52/0 تا 76/0 محاسبه کرده‌اند. در پژوهش بهروزی، شهنی ییلاق و پورسید (1391) محاسبه پایایی این پرسشنامه از ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که به ترتیب مقادیر 73/0 و 74/0 به دست آمد. ضرایب روایی سازه این پرسشنامه با استفاده از کحاسبه همبستگی ساده با یک سؤال ملاک محقق ساخته 63/0 محاسبه شد که در سطح 05/0 معنی دار است.

روش نمره گذاری به این شکل است که نمره 5 (برای بسیاری از اوقات)، نمره 4 (برای اغلب اوقات)، نمره 3 (برای گاهی اوقات)، نمره 2 (برای تقریبا هرگز) و نمره 1( برای هرگز) در نظر گرفته می شود.

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 0
  • 35
  • 2,623
  • 5,746
  • 28,435
  • 117,308