خلاصه آیتم

درزمینه مطالعه بهزیستی روان‌شناختی برخی از محققان، آن را ازنظر مؤلفه‌ها یا فرایندهای ویژه، نظیر فرایندهای عاطفی مفهوم‌سازی می‌کنند (روتمن، کریستن ویسینگ ، 2003). سومینن، هلینوس، بلومبرگ، یوتلا و کاسکنو (2000؛ به نقل از علمی، 1390)، در تبیین بهزیستی روانشناختی بر نقش فرایندهای جسمانی تأکید کرده و خاطرنشان می‌سازند که بین سلامت جسمانی بالا و کیفیت بالای زندگی رابطه وجود دارد. برخی دیگر از محققان نیز در توصیف بهزیستی روانشناختی بر نقش فرایندهای معنوی نظیر هدفمندی در زندگی که منجر به عملکرد بهینه می‌گردد، تأکید می‌ورزند (روتمن و همکاران، 2003؛ ریف و سینگر، 1998). برخی نیز بر فرایندهای فردی و اجتماعی از قبیل برخورداری از توجه مثبت نسبت به خود، تسلط بر خود و پیوندهای معنادار با دیگران اشاره می‌کنند (روتمن و همکاران، 2003؛ آدامز، بزنر و استینهارت ، 1997؛ ریف و سینگر، 1998). لذا به نظر می‌رسد که بهزیستی روان‌شناختی می‌تواند با توجه به فرایندهای عاطفی، جسمانی، شناختی، معنوی، فردی و اجتماعی مفهوم‌سازی شود.

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 0
  • 35
  • 2,623
  • 5,746
  • 28,435
  • 117,308