خلاصه آیتم

این پرسشنامه در سال 1983 توسط کوهن و همکاران تهیده شده ودارای نسخه 14 ماده ای است که برای سنجش استرس عمومی درک شده در یک ماه گذشته به کار می‌رود و افکار و احساسات درباره حوادث استرس زا، کنترل غلبه، کنار آمدن با فشار روانی و استرس‌های تجربه شده را مورد سنجش قرار می‌دهد. همچنین این مقیاس، عوامل خطرزا در اختلالات رفتاری را بررسی کرده و فرایند روابط تنش زا را نشان می‌دهد. نمره بالاتر نشان دهنده استرس ادراک شده بیشتر است. دوران و همکاران (2006) ضریب الفای کرونباخ را برای این مقیاس 74/0 محاسبه کرده‌اند. کوهن و همکاران (1983) برای محاسبه اعتبار ملاک این مقیاس، ضریب همبستگی آن را با اندازه‌های نشانه شناختی بین 52/0 تا 76/0 محاسبه کرده‌اند. در پژوهش بهروزی، شهنی ییلاق و پورسید (1391) محاسبه پایایی این پرسشنامه از ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که به ترتیب مقادیر 73/0 و 74/0 به دست آمد. ضرایب روایی سازه این پرسشنامه با استفاده از کحاسبه همبستگی ساده با یک سؤال ملاک محقق ساخته 63/0 محاسبه شد که در سطح 05/0 معنی دار است.

روش نمره گذاری به این شکل است که نمره 5 (برای بسیاری از اوقات)، نمره 4 (برای اغلب اوقات)، نمره 3 (برای گاهی اوقات)، نمره 2 (برای تقریبا هرگز) و نمره 1( برای هرگز) در نظر گرفته می شود.


خلاصه آیتم

          گروه آموزشی مشاور پروژه ارائه دهنده پرسشنامه و آزمون و ارائه خدمات در زمینه تحلیل داده های آماری با SPSS نگارش پایان نامه و پروپوزال در رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی شماره تماس: 09370334885-09193669849   فهرست مطالب امید‌ تحصیلی در نظریه هیجانات پیشرفت امید تحصیلی در […]


خلاصه آیتم

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان یک شاخص خود گزارشی است که توسط گراتز و رومر در سال 2004 و برای ارزیابی دشواری‌های موجود در تنظیم هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای 36 عبارت می‌باشد. گراتز و رومر (2004) در پژوهشی بر روی دو نمونه مجزا به بررسی ساختار عاملی وجود 6 عامل عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای نظم بخشی هیجانی و عدم وضوح هیجانی را تأیید نمودند. پاسخ‌ها بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت از 1(به ندرت) تا 5(همیشه) نمره گذاری می‌شوند. سؤالات 1، 2، 6، 7، 8، 10، 17، 20، 22، 24، 34 به‌صورت معکوس نمره گذاری می‌شوند.

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 28
  • 62
  • 963
  • 4,625
  • 26,409
  • 109,967