خلاصه آیتم

پرسشنامه باورهای فراشناخت(MCQ):
یک مقیاس 30 گویه ای خودگزارشی است که باورهای افراد درباره تفکرشان را می سنجد و براساس الگوی اجرایی خود نظم بخشی ولز و متیوس(1994؛ به نقل از شیرین زاده، 1385) درباره اختلال های هیجانی و الگوی آواشناختی اختلال منتشر(ولز، 1995؛ به نقل از شیرین زاده، 1385) ساخته شده که شامل 5 عامل است که عبارتند از: اعتماد شناختی، باورهای مثبت درباره نگرانی، خودآگاهی شناختی، باورهای منفی درباره غیر قابل کنترل بودن افکار و خطر و باورهایی درباره نیاز به کنترل افکار. سوالات بر روی مقیاس لیکرت از موافق نیستم (نمره1) تا کاملا موافقم(نمره4) نمره گذاری می شود. منجم و سادات ابراهیمی(1395) ضریب الفای کرونباخ این پرسشنامه را 73/0 گزارش کرده است. همچنین روایی آن با استفاده از ضریب همبستگی فرم کوتاه این پرسشنامه با پرسشنامه اضطراب صفت-حالت(53/0)، پرسشنامه نگرانی حالت پن(54/0) و پرسشنامه وسواس فکری عملی بادو(49/0) گزارش شده است(ابوالقاسمی و نریمانی، 1384). ولز و کارتر(2001) روایی سازه این مقیاس را با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی تاییده شده است. محمدامینی(1386) ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازازمایی آن را به ترتیب 93/0 و 78/0 گزارش کرده است. همچنین ضریب الفای کرونباخ ااین مقیاس در تحقیق (ربانی باوجدان، ربانی باوجدان، نیک آذین، کاویانی، خضری مقدم، 1391) برای خرده مقیاس ها ضرایبی بین 72/0 تا 85/0 برای نمره کل برابر با 75/0 به دست آمد.

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 2
  • 534
  • 1,629
  • 3,828
  • 37,069
  • 132,857