خلاصه آیتم

این پرسشنامه نخستین بار در سال 1998 توسط اسکورن و فریدلندر با 43 سوال طراحی و اجرا شد. سپس در سال 2003 مورد بازبینی قرار گرفت و با 46 سوال و 4 عامل تنظیم شد و به منظور سنجش میزان تمایزیافتگی افراد به کار می رود. تمرکز اصلی آن بر روابط مهم زندگی و ارتباطات جاری افراد با خانواده اصلی آن هاست(اسکورون و اسمیت، 2003). این پرسشنامه با مقیاس لیکرت و در طیف 6 گزینه ای، ابدا در مورد من صحیح نیست(نمره 1) تا کاملا در مورد من صحیح است(نمره 6)درجه بندی شده و از 4 خرده مقیاس گریز عاطفی، واکنش پذیری عاطفی، آمیختگی با دیگران و جایگاه من تشکیل شده است.

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 35
  • 58
  • 3,510
  • 5,807
  • 28,499
  • 117,308