خلاصه آیتم

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان یک شاخص خود گزارشی است که توسط گراتز و رومر در سال 2004 و برای ارزیابی دشواری‌های موجود در تنظیم هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای 36 عبارت می‌باشد. گراتز و رومر (2004) در پژوهشی بر روی دو نمونه مجزا به بررسی ساختار عاملی وجود 6 عامل عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای نظم بخشی هیجانی و عدم وضوح هیجانی را تأیید نمودند. پاسخ‌ها بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت از 1(به ندرت) تا 5(همیشه) نمره گذاری می‌شوند. سؤالات 1، 2، 6، 7، 8، 10، 17، 20، 22، 24، 34 به‌صورت معکوس نمره گذاری می‌شوند.

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 2
  • 534
  • 1,629
  • 3,828
  • 37,069
  • 132,857