پایان نامه

 مشاوره در انجام کلیه تجزیه و تحلیل های آماری (SPSS, AMOS, LISREL)
 مشاوره در انجام کلیه پژوهش های دانشگاهی(پایان نامه، پروپوزال، مقاله و …)
 مشاوره در انجام طرح های تحقیقاتی(طرح های جامع تحقیقی سازمان ها، طرح های کسر خدمت و …)
 انجام آنالیز آماری و ارائه مشاوره¬های تخصصی در زمینه آمار و روش تحقیق به دانشجویان و پژوهشگران

در رشته های تخصصی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

Views: 6