پرسشنامه باورهای معنوی موسسه ملی سلامت ایالت متحده (۱۹۹۹)

پیش نمایش راهنما
  • نسخه
  • تاریخ نشر نوامبر 7, 2019

توضیحات

پرسشنامه باورهای معنوی موسسه ملی سلامت ایالت متحده (۱۹۹۹)

 این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه ۳۹ گویه ای معنویت/ دینداری است که در سال ۱۹۹۹ توسط موسسه ملی سلامت ایالت متحده تدوین و هنجاریابی شد. این پرسشنامه به صورت لیکرت در یک مقیاس چهار درجه ای بین هرگز (۱) و همیشه (۴) است. حداکثر نمره در این پرسشنامه ۱۴۰ و حداقل نمره ۳۹ است. که نمره بالا نشانگر معنویت/ دینداری بالا است. میزان مهنویت / دینداری هر آزمودنی در پژوهش حاضر برابر با نمره خام به دست آمده تقسیم بر ۱۴۰ ضرب در ۱۰۰ است.

پایایی این پرسشنامه در پژوهش عبادت پور، نوابی نژاد، شفیع آبادی و فلسفی نژاد (۱۳۹۲) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ۸۸/۰ به دست آمده است که می‌توان گفت آزمون دارای پایایی بالایی است. نتایج روایی سازه پرسشنامه در پژوهش عبادت پور و همکاران (۱۳۹۲) نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) نشان داد که معرف‌های انتخاب شده برای سنجش معنویت/ دینداری از روایی لازم برخوردار بوده و به خوبی می‌توانند باورهای معنوی را بسنجند. همچنین در پژوهش یعقوبی (۱۳۹۳) پایایی این مقیاس با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب برابر ۹۲/۰ و ۸۱/۰ به دست آمد. در پژوهش مومی پور (۱۳۹۱) به منظور ارزیابی روایی پرسشنامه، شیوه آماری تحلیل عاملی از نوع اکتشافی و به روش مؤلفه‌های اصلی مورد استفاده قرار گرفته است مقدار عددی شاخص KMO برابر ۹۰/۰ و نیز مقدار عددی شاخص خی دو در آزمون کرویت بارتلت برابر ۹۶۰/۲۸۲۱ بود که در سطح ۰۰۰۱/۰ معنی دار بود. همچنین در مطالعات خارجی جان و جان (۱۹۸۳؛ به نقل از صدری و جعفری، ۱۳۸۹) براساس نمره گذاری لیکرتی، ضریب هماهنگی درونی مقیاس را برابر با ۸۵/۰ گزارش کرده است و روایی سازه این مقیاس را با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی تاییده شده گزارش کرده‌اند. سرپرام و همکاران (۱۹۸۹؛ به نقل از صدری و جعفری، ۱۳۸۹) نیز اعتبار نسخه انگلیسی این پرسشنامه را برابر با ۹۵/۰ گزارش نموده‌اند.

Views: 249

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *