خلاصه آیتم

این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه ۳۹ گویه ای معنویت/ دینداری است که در سال ۱۹۹۹ توسط موسسه ملی سلامت ایالت متحده تدوین و هنجاریابی شد. این پرسشنامه به صورت لیکرت در یک مقیاس چهار درجه ای بین هرگز (۱) و همیشه (۴) است. حداکثر نمره در این پرسشنامه ۱۴۰ و حداقل نمره ۳۹ است. که نمره بالا نشانگر معنویت/ دینداری بالا است. میزان مهنویت / دینداری هر آزمودنی در پژوهش حاضر برابر با نمره خام به دست آمده تقسیم بر ۱۴۰ ضرب در ۱۰۰ است.