خلاصه آیتم

پرسشنامه باورهای فراشناخت(MCQ):
یک مقیاس ۳۰ گویه ای خودگزارشی است که باورهای افراد درباره تفکرشان را می سنجد و براساس الگوی اجرایی خود نظم بخشی ولز و متیوس(۱۹۹۴؛ به نقل از شیرین زاده، ۱۳۸۵) درباره اختلال های هیجانی و الگوی آواشناختی اختلال منتشر(ولز، ۱۹۹۵؛ به نقل از شیرین زاده، ۱۳۸۵) ساخته شده که شامل ۵ عامل است که عبارتند از: اعتماد شناختی، باورهای مثبت درباره نگرانی، خودآگاهی شناختی، باورهای منفی درباره غیر قابل کنترل بودن افکار و خطر و باورهایی درباره نیاز به کنترل افکار. سوالات بر روی مقیاس لیکرت از موافق نیستم (نمره۱) تا کاملا موافقم(نمره۴) نمره گذاری می شود. منجم و سادات ابراهیمی(۱۳۹۵) ضریب الفای کرونباخ این پرسشنامه را ۷۳/۰ گزارش کرده است. همچنین روایی آن با استفاده از ضریب همبستگی فرم کوتاه این پرسشنامه با پرسشنامه اضطراب صفت-حالت(۵۳/۰)، پرسشنامه نگرانی حالت پن(۵۴/۰) و پرسشنامه وسواس فکری عملی بادو(۴۹/۰) گزارش شده است(ابوالقاسمی و نریمانی، ۱۳۸۴). ولز و کارتر(۲۰۰۱) روایی سازه این مقیاس را با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی تاییده شده است. محمدامینی(۱۳۸۶) ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازازمایی آن را به ترتیب ۹۳/۰ و ۷۸/۰ گزارش کرده است. همچنین ضریب الفای کرونباخ ااین مقیاس در تحقیق (ربانی باوجدان، ربانی باوجدان، نیک آذین، کاویانی، خضری مقدم، ۱۳۹۱) برای خرده مقیاس ها ضرایبی بین ۷۲/۰ تا ۸۵/۰ برای نمره کل برابر با ۷۵/۰ به دست آمد.