خلاصه آیتم

ین پرسشنامه توسط یانگ (۱۹۹۸) طراحی شد. یک مقیاس خود گزارشی و دارای ۷۵ ماده است این پرسشنامه بر پایه‌ی مشاهدات بالینی، ۱۵ طرحواره‌ی ناسازگار اولیه را در ۵ حوزه‌ی (طرد و بریدگی)، (خود گردانی و عملکرد مختل)، (محدودیتهای مختل)، (هدایت شدن توسط دیگران)، (هوشیاری افراطی و بازداری) ارزیابی می کند و روی مقیاس ۶ درجه ای(کاملا درست ۶، عمدتا درست۵، تقریبا درست ۴، بیشتر درست تا غلط ۳، عمدتا غلط ۲، کاملا غلط ۱) نمره گذاری می شود.