خلاصه آیتم

باورهای دنیای عادلانه پیامدهای سازشی چندی را به همراه دارد. وقتی افراد با باور نیرومند به دنیای عادلانه، با بی عدالتی مواجه می‌شوند، سعی بر جبران و یا توجیه بی عدالتی موجود دارند. یا ممکن است از ساز و کارهایی نظیر سرزنش خویش و یا تضعیف میزان بی عدالتی تجربه شده استفاده نمایند (دالبرت، ۱۹۹۶). مورد دیگر اینکه باورهای دنیای عادلانه همانند یک ضربه گیر به قربانیان حوادث و بی عدالتی‌ها در مقابله با تجارب ناخوشایند کمک می‌کند.