خلاصه آیتم

فهرست مطالب بخش نخست (قواعد حقوق) فصل اول: مبنا و هدف حقوق فصل دوم: اوصاف قاعده حقوقی فصل سوم: دانش حقوق و شاخته های آن فصل چهارم: منابع حقوق فصل پنجم: قلمرو اجرای حقوق بخش دوم (حق فردی) فصل اول: کلیات فصل دوم: اقسام حق فصل سوم: منابع حق فردی فصل چهارم: تملک و انتقال […]