خلاصه آیتم

برای مهارت‌های زندگی تعاریف مختلفی ارائه شده است. مهارت‌های زندگی به گروه بزرگی از مهارت‌های روانی-اجتماعی و میان‌فردی گفته می‌شود که می‌تواند به افراد کمک کند تا تصمیماتشان را با آگاهی اتخاذ کنند، به‌طور مؤثر ارتباط برقرار کنند، مهارت‌های مقابله‌ای و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم و بارور داشته باشند. مهارت‌های زندگی می‌تواند اعمال شخصی و اعمال مربوط به دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوری هدایت کند که به سلامت بیشتر منجر شود (یونیسف ، ۲۰۰۳ص ۱۲۹).
مهارت‌های زندگی شامل مجموعه‌ای از توانایی‌هاست که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش می‌دهد، درنتیجه شخص قادر می‌شود بدون این‌که به خود یا دیگران صدمه بزند مسئولیت‌های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش‌ها و مشکلات روزانه‌ای زندگی به شکل مؤثر روبرو شود. مهارت‌های زندگی به مجموعه توانایی و مهارت‌هایی گفته می‌شود که امکان رفتار سازگارانه و مثبت را برای افراد فراهم می‌سازد. به‌عبارت‌دیگر، این مهارت‌ها که اکتسابی و اغلب از طریق آموزش و تمرین، ایجاد و تقویت می‌شوند، افراد را در مواجهه مؤثرتر با نیازها و چالش‌های زندگی روزمره توانمند می‌سازند (مومنی، ۱۳۸۷ص ۵۹).