خلاصه آیتم

به کودکان و نوجوانانی ناسازگار یا کژخو گفته می شود که از هوش عادی و یا حتی هوشبهر بالایی برخوردارند ولی رفتار غیر عادی و نابهنجار دارند و به طور عادی قادر به حفظ رابطه با افراد دیگر نیستند . این کودکان و نوجوانان ویژگیهای زیر را دارند :
معاشرت با این کودکان برای اطرافیان دشوار است . این کودکان به راحتی نمی توانند نیازها و مشکلات خود را بیان کنند.
تربیت و آموزش این افراد برای والدین , آموزگاران و مربیان دشواریهایی ایجاد می کند .