خلاصه آیتم

این پرسشنامه به وسیله هپنر و پترسون در سال (۱۹۸۲) برای سنجش درک پاسخ دهندگان از رفتارهای حل مساله تدوین گردید و ۳۵ سؤال دارد و در یک طیف شش درجه‌ی از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم مورد سنجش قرار می‌گیرد. این پرسشنامه دارای ۳ زیر مقیاس: اعتماد به حل مساله با ۱۱ عبارت، سبک گرایش – اجتناب با ۱۶ عبارت و کنترل شخصی با ۵ عبارت است.