خلاصه آیتم

لارسن (۱۹۹۳) بیان می‌کند که سلامت اجتماعی قسمتی از سلامت فردی است و این سلامت فردی میزان واکنش درونی افراد است که بصورت احساسات، افکار، رفتار و رضایت یا عدم رضایت از محیط اجتماعی‌شان نشان داده می‌شود. لارسن سلامت اجتماعی را بعنوان گزارش فرد از کیفیت روابطش با افراد دیگر که وی عضوی از آن‌هاست تعریف می‌کند و معتقد است که مقیاس سلامت اجتماعی بخشی از سلامت فردی را می‌سنجد و شامل پاسخ‌های درونی فرد (احساس، تفکر، رفتار) است که نشانگر رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی و محیط اجتماعی‌اش است (به نقل از فتحی و دیگران، ۱۳۹۱).