خلاصه آیتم

درزمینه مطالعه بهزیستی روان‌شناختی برخی از محققان، آن را ازنظر مؤلفه‌ها یا فرایندهای ویژه، نظیر فرایندهای عاطفی مفهوم‌سازی می‌کنند (روتمن، کریستن ویسینگ ، ۲۰۰۳). سومینن، هلینوس، بلومبرگ، یوتلا و کاسکنو (۲۰۰۰؛ به نقل از علمی، ۱۳۹۰)، در تبیین بهزیستی روانشناختی بر نقش فرایندهای جسمانی تأکید کرده و خاطرنشان می‌سازند که بین سلامت جسمانی بالا و کیفیت بالای زندگی رابطه وجود دارد. برخی دیگر از محققان نیز در توصیف بهزیستی روانشناختی بر نقش فرایندهای معنوی نظیر هدفمندی در زندگی که منجر به عملکرد بهینه می‌گردد، تأکید می‌ورزند (روتمن و همکاران، ۲۰۰۳؛ ریف و سینگر، ۱۹۹۸). برخی نیز بر فرایندهای فردی و اجتماعی از قبیل برخورداری از توجه مثبت نسبت به خود، تسلط بر خود و پیوندهای معنادار با دیگران اشاره می‌کنند (روتمن و همکاران، ۲۰۰۳؛ آدامز، بزنر و استینهارت ، ۱۹۹۷؛ ریف و سینگر، ۱۹۹۸). لذا به نظر می‌رسد که بهزیستی روان‌شناختی می‌تواند با توجه به فرایندهای عاطفی، جسمانی، شناختی، معنوی، فردی و اجتماعی مفهوم‌سازی شود.