خلاصه آیتم

این پرسشنامه نخستین بار در سال ۱۹۹۸ توسط اسکورن و فریدلندر با ۴۳ سوال طراحی و اجرا شد. سپس در سال ۲۰۰۳ مورد بازبینی قرار گرفت و با ۴۶ سوال و ۴ عامل تنظیم شد و به منظور سنجش میزان تمایزیافتگی افراد به کار می رود. تمرکز اصلی آن بر روابط مهم زندگی و ارتباطات جاری افراد با خانواده اصلی آن هاست(اسکورون و اسمیت، ۲۰۰۳). این پرسشنامه با مقیاس لیکرت و در طیف ۶ گزینه ای، ابدا در مورد من صحیح نیست(نمره ۱) تا کاملا در مورد من صحیح است(نمره ۶)درجه بندی شده و از ۴ خرده مقیاس گریز عاطفی، واکنش پذیری عاطفی، آمیختگی با دیگران و جایگاه من تشکیل شده است.