خلاصه آیتم

با توجه به گسترش پژوهش هاي متعدد در حوزه آسيب هاي اينترنتي، توافقي هنوز در حوزۀ تعريف اعتياد به اينترنت در بين روان شناسان و جامعه شناسان به صورت اجماع بيان نشده است. همچنين، نظريۀ جامعی كه بتواند تعيين كند كه چگونه اين اختلال بهداشت رواني و اجتماعي را تحت تأثير قرار میدهد، ممكن است وجود نداشته باشد .كاپلان در سال ۲۰۱۲ در تعريف اعتياد اينترنتی، اين اختلال را اين گونه تعريف میكند كه: نوعي استفاده از اينترنت كه بتواند مشكلات روان شناختي، اجتماعي، درسي يا شغلي در زندگي فرد ايجاد كند. در واقع؛ رايج ترين اين اصطلاح اعتياد به اينترنت، نوعي وابستگي رفتاري به اينترنت ايجاد میكند. (فريز، ۱۳۹۶).
آسيب های اينترنتی شامل گستره ای از مشكلات رفتاري انگيزشی ، وسواسی و …خواهد شد. علاوه بر اين، اعتياد به اينترنت به نمودي از انتقال يا بازتاب روابط ابژه يا رفع نياز تعريف خواهد شد. هولمز در تعريف خود از اعتياد اينترنتي به تعريف استفادۀ طبيعي و معمولي اينترنت پرداخته ،می گويد: هرگاه ميزان استفاده از اينترنت به كمتر از ۱۹ ساعت در هفته برسد، در آن صورت می گوييم كه فرد به شكل طبيعي از اينترنت استفاده می كند. بنابر اين، از نظر هولمز، فردي كه بيش از ۱۹ ساعت در هفته از اينترنت استفاده میكند، معتاد به اينترنت است. (معيدفر و همكاران، ۱۳۹۴).