خلاصه آیتم

این آزمون دارای ۲۸ ماده است که به ۵ مقیاس هوش هیجانی کلی، خوداگاهی (سؤالات ۱-۶)، خود مدیریتی (سؤالات ۷-۱۵)، آگاهی اجتماعی (سؤالات ۱۶-۲۰) و مدیریت روابط (سؤالات ۲۱-۲۸) تقسیم می‌شود. این آزمون را برادبری وگریوز در سال ۲۰۰۵ ساخته‌اند. دلیل استفاده از این ابزار، اعتبار آن در کشور و پوشش مناسب متغیرهای هوش هیجانی مؤثر در پیشرفت تحصیلی بوده است که شامل دو بخش می‌باشد. بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل ۲۸ سؤال با موضوع هوش هیجانی است. شیوه نمره گذاری آزمون با استفاده از طیف لیکرت از هرگز (نمره ۱) تا همیشه (نمره ۶) انجام می‌شود. جمع نمراتی که آزمودنی در هر یک از سؤالات کسب می‌کند نمره کل آزمون را تشکیل می‌دهد.