خلاصه آیتم

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان یک شاخص خود گزارشی است که توسط گراتز و رومر در سال ۲۰۰۴ و برای ارزیابی دشواری‌های موجود در تنظیم هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای ۳۶ عبارت می‌باشد. گراتز و رومر (۲۰۰۴) در پژوهشی بر روی دو نمونه مجزا به بررسی ساختار عاملی وجود ۶ عامل عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای نظم بخشی هیجانی و عدم وضوح هیجانی را تأیید نمودند. پاسخ‌ها بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت از ۱(به ندرت) تا ۵(همیشه) نمره گذاری می‌شوند. سؤالات ۱، ۲، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۷، ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۳۴ به‌صورت معکوس نمره گذاری می‌شوند.


خلاصه آیتم

هیجان یک حالت احساسی است که از فعل‌وانفعالات یک‌باره پدید می‌آید و عبارت است از تجربه ذهنی هشیار (عنصر شناختی) که با انگیختگی بدن (عنصر فیزیولوژیکی) و جلوه‌های آشکار خاص (عنصر رفتاری) همراه است. روانشناسان برای شناخت احساسات انسان، هیجان‌ها را به طرق گوناگون طبقه‌بندی می‌کنند. ایزارد برای بقای فرد یا نوع، ده هیجان اصلی و مهم را تشخیص می‌دهد که عبارت‌اند از: رغبت و برانگیختگی، شادی، پریشانی، دلتنگی، تعجب، خشم، نفرت، خوارشماری یا تحقیر، ترس، شرم و گناه. هر کدام از این هیجان‌ها دارای سه جزء ترکیب کننده است، فعالیت عصبی، احساس ذهنی یا غیر ذهنی و تجلی (پلاچیک[۱]، ۱۹۵۹؛ به نقل از یوسفوند، ۱۳۹۵).