خلاصه آیتم

ین پرسشنامه توسط یانگ (۱۹۹۸) طراحی شد. یک مقیاس خود گزارشی و دارای ۷۵ ماده است این پرسشنامه بر پایه‌ی مشاهدات بالینی، ۱۵ طرحواره‌ی ناسازگار اولیه را در ۵ حوزه‌ی (طرد و بریدگی)، (خود گردانی و عملکرد مختل)، (محدودیتهای مختل)، (هدایت شدن توسط دیگران)، (هوشیاری افراطی و بازداری) ارزیابی می کند و روی مقیاس ۶ درجه ای(کاملا درست ۶، عمدتا درست۵، تقریبا درست ۴، بیشتر درست تا غلط ۳، عمدتا غلط ۲، کاملا غلط ۱) نمره گذاری می شود.


خلاصه آیتم

کلمه طرح واره در حوزه های پژوهشی مختلفی به کار برده شده است . طرح واره به طور کلی به عنوان ساختاره قالب یا چار چوب تعریف می شود. در فلسفه قدیم یونان، منطقیون روافي، مخصوصا فروسیوس اصول منطق را در قالب طرحواره استنباط مطرح کردند. طرحواره در نظام فلسفی کانت درک و در یافت نقطه اشتراک تمام عناصر یک مجموعه تعریف می شود ( یانگ و کلوسکو، ۲۰۰۳؛ ترجمه حمید پور و اندوز، ۱۳۹۴).