خلاصه آیتم

حمایت اجتماعی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که به گستردگی در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا، طی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، مفهوم حمایت اجتماعی با اصطلاحات عینی و محسوس و برای نشان دادن یک تعامل، فرد یا ارتباط به کار برده می شد. طی سال های بعد اصطلاحات بیش از پیش انتزاعی شد و انتظارات، ادراکات، کیفیت و کمیت تعاملات حمایتی و ویژگی های انتزاعی و غیر محسوس افراد مثل رفتارها، روابط یا سیستم انتظار را نیز در بر گرفت. حمایت می تواند از سوی سیستم های حمایتی طبیعی یا سیستم های حمایتی رسمی ارائه شود. سیستم های طبیعی شامل شبکه های دوستی و فامیلی می شوند و حمایت رسمی توسط متخصصان پزشکی و سلامت روان از طریق خودیاری افراد با مشکلات مشابه و از طریق پیوندهای گروهی یا اجتماعی مثل کلوپ ها یا گروه های مذهبی ارائه می شود. احتمالاً شبکه های حمایتی طبیعی، منابع پایدارتر و با دوام تر هستند، در حالی که شکل های دیگر حمایت ممکن است موقتی و گذرا باشد. با این وجود مشخص نیست که کدام یک از منابع حمایت نسبت به بقیه ارجح است (هوگان ، لیندن و نجاریان ، ۲۰۱۲). حمایت اجتماعی به روش های مختلفی مفهوم سازی شده است. ویژگی های برجسته و مهم حمایت اجتماعی شامل جنبه های ساختاری (یعنی اندازه های حلقه ی اجتماعی فرد)، جنبه های عملکردی (یعنی حمایت های عاطفی یا احساس پذیرش و تایید)، نمایش حمایت (ارائه رفتارهای حمایتی خاص مثل اطمینان بخشی یا نصیحت در هنگام آشفتگی) و ادراک ذهنی از حمایت توسط دریافت کننده ی حمایت هستند (هوگان و همکاران، ۲۰۱۲). تعاریف زیادی از حمایت اجتماعی در متون پژوهش یافت می شود که علی رغم متفاوت بودن اصطلاحات و واژه های علمی استفاده شده، همه این تعاریف ویژگی های مشترکی دارند. همه ی تعاریف که از حمایت اجتماعی شده است به یک سری تعاملات مثبت یا رفتارهای حمایت کننده که برای فرد نیازمند کمک فراهم می شود، اشاره شده است (هاپسی ، ۱۹۹۸). هاپسی (۱۹۹۸)،