خلاصه آیتم

این پرسشنامه به وسیله هپنر و پترسون در سال (۱۹۸۲) برای سنجش درک پاسخ دهندگان از رفتارهای حل مساله تدوین گردید و ۳۵ سؤال دارد و در یک طیف شش درجه‌ی از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم مورد سنجش قرار می‌گیرد. این پرسشنامه دارای ۳ زیر مقیاس: اعتماد به حل مساله با ۱۱ عبارت، سبک گرایش – اجتناب با ۱۶ عبارت و کنترل شخصی با ۵ عبارت است.


خلاصه آیتم

حل مسأله منطقی یک سبک حل مسأله ی ساختاریافته است که به عنوان کاربرد منطقی، روشن، منظم و ماهرانه اصول و تکنیک‌های حل مسأله ی سازگارانه یا مؤثر تعریف می‌شود. این سبک ۴ تکلیف خاص را در برمی گیرد: تعریف و فرمول بندی مسأله، ایجاد راه حل‌های انتخابی، تصمیم گیری و اجرای راه حل‌ها. به عبارت دیگر وقتی فرد با یک مسأله مواجه می‌شود، به دقت و به طور منظم حقایق و اطلاعات را به هم می‌پیوندد، تقاضاها و موانع را تعریف می‌کند، اهداف حل مسأله را تنظیم می‌کند، تنوعی از راه حل‌های احتمالی مختلف را ایجاد می‌کند، توالی‌های احتمالی را بررسی می‌کند، راه حل‌های احتمالی را با هم مقایسه کرده و در مورد آن‌ها قضاوت می‌کند و سپس در حالی که به دقت نتایج را بررسی و ارزیابی می‌کند یک راه حل را انتخاب و اجرا می‌کند.