پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی (۱۹۷۵)

پیش نمایش راهنما
  • نسخه
  • تاریخ نشر اکتبر 24, 2018

توضیحات

 

 

گروه آموزشی مشاور پروژه

ارائه دهنده پرسشنامه و آزمون و ارائه خدمات در زمینه تحلیل داده های آماری با SPSS

نگارش پایان نامه و پروپوزال در رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

شماره تماس: ۰۹۳۷۰۳۳۴۸۸۵-۰۹۱۹۳۶۶۹۸۴۹

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی(۱۹۷۵):

 

این پرسشنامه توسط گمبریل و ریجی در سال ۱۹۷۵ ساخته شده است که توسط بهرامی (۱۳۷۵) ترجمه شده است، ۳۹ ماده دارد و هر ماده یک موقعیت خاص را که مستلزم رفتار جرات ورزی است نشان می‌دهد. پرسشنامه جرات ورزی دارای دو قسمت است، یک قسمت به اندازه گیری درجه یا میزان ناراحتی فرد اختصاص دارد و قسمت دیگر آن، احتمال بروز رفتار جرات مندانه را مورد سنجش قرار می‌دهد. در این پرسشنامه از ازمودنی خواسته می‌شود که میزان و شدت ناراحتی خود را در زمان مواجهه شدن با موقعیت‌هایی که مستلزم ابراز وجود است بر حسب طیف لیکرت از نمره ۱(خیلی کم) تا نمره ۵(خیلی زیاد) نمره گذاری می‌شود. نمره برش در این پرسشنامه ۵۲ است و کسانی که در این مقیاس نمرات کمتر از ۵۲ کسب می‌کنند، به‌عنوان افراد دارای جرات ورزی پایین، تشخیص داده می‌شوند.

 

پایایی و روایی پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی(۱۹۷۵):

گمبریل و ریچی معتقدند از نظر میزان اعتبار، همبستگی زیادی بین ماده‌های این آزمون با یکدیگر وجود دارد. اعتبار عاملی ماده‌های مختلف آزمون اصلی به‌وسیله آن‌ها بین ۳۹/۰ تا ۷۰/۰ و ضریب پایایی این آزمون ۸۱/۰ گزارش شده است (گمبریل و ریجی، ۱۹۷۵). روایی این آزمون را متخصصان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه اصفهان در سال ۷۴-۷۵ بررسی و روای محتوایی آن را تأیید کردند (صادق زاده، نوابی نژاد و زارع، ۱۳۹۰). ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس توسط بهرامی (۱۳۷۵) برای درجه ناراحتی و احتمال بروز رفتار به ترتیب ۷۱/۰ و ۸۸/۰ گزارش شده است. در پژوهش رحیمی، حقیقی، مهرابی زاده هنرمند و بشلیده (۱۳۸۵)، ضریب پایایی با استفاده از روش الفای کرونباخ برای دو قسمت مقیاس به ترتیب ۷۱/۰ و ۷۲/۰ محاسبه شده است. در پژوهش پیری و شهرآرای (۱۳۸۴)، پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ۸۵/۰ برآورد شده است. همچنین در پژوهش خاکپور، جعفری و جعفری (۱۳۹۳) روایی با انجام یک پیش‌آزمون بر روی ۳۰ نفر از ورزشکاران و غیر ورزشکاران و آزمون کرونباخ بالای ۸۰/۰ به دست آمده است.

 

[۱].Gambril & Richi

[۲].Gambril & Richi

Views: 617

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *