پرسشنامه ادراک انصاف پری(۲۰۰۴)

پیش نمایش راهنما
  • نسخه
  • تاریخ نشر نوامبر 2, 2018

توضیحات

گروه آموزشی مشاور پروژه

ارائه دهنده پرسشنامه و آزمون و ارائه خدمات در زمینه تحلیل داده های آماری با SPSS

نگارش پایان نامه و پروپوزال در رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

شماره تماس: ۰۹۳۷۰۳۳۴۸۸۵-۰۹۱۹۳۶۶۹۸۴۹

 

 

سنجه ادراک انصاف(PEM):  

پری (۲۰۰۴)، این سنجه را ساخته است. در این سنجه عدالت به عنوان شاخصی برای سنجش ادراک انصاف در نظر گرفته شده است و شامل ۴ سوال است که ادراک انصاف را در ۴ حیطه انجام دادن کارهای خانه، کار کردن برای کسب درآمد، خرج کردن پول و نگهداری از فرزندان می سنجد ( پری، ۲۰۰۴).

شیوه نمره گذاری: سوال های این سنجه به صورت طیف لیکرت به ترتیب از ۱(بسیار ناعادلانه از نظر من،۲(بسیار ناعادلانه از نظر همسرم)،۳(تا حدی ناعادلانه از نظر من)،۴ ( تا حدی ناعادلانه از نظر همسرم)و ۵ (عادلانه برای من و همسرم) نمره گذاری می شوند. به این صورت که کمترین نمره ۴ و بالاترین نمره ۲۰ می باشد که به ترتیب نشان دهنده انصاف پایین و انصاف بالا در رابطه است (فرامرزی، ۱۳۸۸).

پایایی سنجه ادراک انصاف: پری ( ۲۰۰۴) پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۷۰/. گزارش کرد.  خجسته مهر و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهش خود پایایی این سنجه را با روش آلفای کرونباخ در نمونه زنان ۸۱/. و در نمونه مردان۸۳/. به دست آوردند. همچنین پایای این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۴/۰ بدست آمد.

روایی سنجه ادراک انصاف: خجسته مهر و همکاران(۱۳۹۱)  همچنین ضریب اعتبار سازه این سنجه را  با همبسته کردن آن با ۱۰ سؤال مربوط به متغیر رضایت زناشویی در پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، که السون و همکاران (۱۹۹۲) ساخته اند، در نمونه زنان ۷۰/. و در نمونه مردان۶۱/.  محاسبه کردند (۰۰۱/۰>p).

گروه آموزشی مشاور پروژه

ارائه دهنده پرسشنامه و آزمون و ارائه خدمات در زمینه تحلیل داده های آماری با SPSS

نگارش پایان نامه و پروپوزال در رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

شماره تماس: ۰۹۳۷۰۳۳۴۸۸۵-۰۹۱۹۳۶۶۹۸۴۹

 

 

Views: 836

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *