پرسشنامه سلامت(بهزیستی) معنوی الیسون و پولوترین(۱۹۸۳)

پیش نمایش راهنما
  • نسخه
  • تاریخ نشر اکتبر 22, 2018

توضیحات

پرسشنامه سلامت معنوی (SWBS)

این پرسشنامه یک ابزار خود سنجی است که توسط الیسون و پولوتزین در سال ۱۹۸۳ طراحی‌شده که دارای ۲۰ گویه است که ۱۰ گویه زوج، سلامت وجودی و ۱۰ گویه فرد سلامت مذهبی را می‌سنجد. بعد سلامت مذهبی شامل چگونگی درک افراد از سلامتی در زندگی معنوی خود، هنگامی‌که باقدرتی بالاتر ارتباط دارند و بعد سلامت وجودی در مورد اینکه چگونه افراد با خود، جامعه یا محیط سازگار می‌شوند، است.

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه سلامت معنوی (SWBS)

نمره سلامت معنوی حاصل مجموع نمرات دو زیرگروه سلامت مذهبی و سلامت وجودی است. دامنه سؤالات به‌صورت ۶ گزینه‌ای در مقیاس لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم دسته‌بندی می‌شود. (کاملاً مخالفم=۱، مخالفم=۲، نسبتاً مخالفم=۳، نسبتاً موافقم=۴، موافقم=۵، کاملاً موافقم=۶) در عباراتی که فعل مثبت داشتند پاسخ کاملاً مخالفم، نمره یک و کاملاً موافقم، نمره شش و بالعکس در سؤالاتی که فعل منفی داشتند پاسخ کاملاً مخالفم نمره شش و کاملاً موافقم، نمره یک را به خود اختصاص می‌دهد. دامنه نمره سلامت مذهبی وجودی هرکدام به تفکیک ۶۰-۱۰ است. برای زیرگروه‌های سلامت مذهبی وجودی سطح‌بندی وجود نداشته و قضاوت بر اساس نمره به‌دست‌آمده صورت می‌گیرد. هرچه نمره حاصل بالاتر باشد، سلامت مذهبی وجودی نیز بالاتر است. نمره سلامت معنوی جمع این دو زیرگروه است که دامنه آن بین ۱۲۰-۲۰ در نظر گرفته‌شده است. سلامت معنوی به ۳ سطح، پایین بین ۴۰-۲۰، متوسط بین ۹۹-۴۱ و بالا بین ۱۲۰-۱۰۰ تقسیم‌بندی می‌شود. در پایان عبارات:۱، ۲، ۵، ۶، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۸، به‌صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند.

روایی و پایایی پرسشنامه سلامت معنوی

این پرسشنامه در مطالعات گوناگونی در داخل و خارج کشور مورداستفاده قرارگرفته و پایایی و روایی آن مورد تأییدشده است. به‌عنوان‌مثال الیسون و پولوتزین آن را معتبر دانسته و ضریب آلفای کرونباخ سلامت مذهبی وجودی و کل مقیاس را به ترتیب ۹۱/۰، ۹۱/۰ و ۹۳/۰ گزارش کرده‌اند (عصار رودی و همکاران، ۱۳۹۱). در مطالعه اله بخشیان و همکاران (۱۳۸۹؛ به نقل از عصار رودی وهمکاران، ۱۳۹۱) روایی پرسشنامه پس از ترجمه به فارسی از طریق روایی محتوی مورد تأیید قرارگرفته؛ همچنین پایایی در این پژوهش از طریق آلفای کرونباخ ۸۲/۰ محاسبه‌شده است.

همچنین پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در مطالعه دهشیری و همکاران (۱۳۸۷) برای خرده مقیاس سلامت مذهبی و سلامت وجودی و برای کل مقیاس به ترتیب ۸۲/۰، ۸۷/۰ و ۹۰/۰ و با روش باز آزمایی به ترتیب ۷۸/۰، ۸۱/۰ و ۸۵/۰ تعیین شد. همچنین جعفری وهمکاران (۱۳۹۱) ضرایب آلفای کرونباخ سلامت مذهبی وجودی و کل مقیاس را به ترتیب برابر با ۸۴/۰، ۸۹/۰ و ۹۱/۰ گزارش کرده‌اند. در تحقیق حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای خرده مقیاس سلامت مذهبی و سلامت وجودی و برای کل مقیاس ۸۳/۰، ۸۵/۰، ۹۰/۰ به دست آمد.

 

 

 

 

Views: 580


برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , دسته:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *