پرسشنامه مهارت و تجربه زبان

پیش نمایش راهنما
  • نسخه
  • تاریخ نشر اکتبر 22, 2018

توضیحات

پرسشنامه مهارت و تجربه زبان (LEAP-Q):

توسط ماريان، بلامفلد و كاشانسكايا(۲۰۰۷) ساخته شده و در مقیاسی از ۰ تا ۵ درجه­بندی شده است. این پرسشنامه توسط روشن و زارع (۱۳۹۰) به فارسی برگردانده و هنجاریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال است که اطلاعاتي از قبيل مهارت زبان يعني مهارت آزمودني در خواندن، سؤال ۴ و ۱۲؛ درك مطلب، سؤال ۵ و ۱۲؛ تجربه در دو زبان، سوال ۳، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۱۶؛ تاريخچه يادگيري زبان، سؤال ۱۰؛ و كاربرد زبان، سؤال ۵ و ۶ بررسي مي­كند.

شیوه نمره گذاری

شیوه نمره­گذاری این پرسشنامه در متن سوالات مشخص شده است.

بررسی روایی و پایایی

طبق گزارش ماريان و همكاران (۲۰۰۷) آلفاي كرونباخ براي هر عامل از۳۱/۰ تا ۹۲/۰ متغیر است که نشان دهنده هماهنگي كلي پرسشنامه است. همبستگي مثبت زيادي از ۳۱/۰ تا ۸۱/۰ بین این پرسشنامه و مقياس­هاي رفتاري استاندارد وودكوك و سندوال (۱۹۹۳) در سيالي خواندن، درك مطلب شفاهي و كتبي و جز آن؛ و مقياس خود-گزارشي درك مطلب و خواندن وودكوك، مك­گرو و ماتر (۲۰۰۱) در دو زبان به دست آمده است (ماريان و همكاران، ۲۰۰۷).

پرسشنامه مهارت و تجربه زبان (LEAP-Q) براي اولين بار در ايران در پژوهش روشن و زارع (۱۳۹۰) بر روی ۳۰ نفر اجرا شد. ابتدا نسخه اوليه توسط نويسندگان اين مقاله به فارسي ترجمه و به طور آزمايشي در مورد ۳۰ نفر اجرا شد. پايايي مقياس از طريق آزمون بازآزمون در ایران ۸۱/۰ بود، به منظور بررسي پايايي آزمون از آلفاي كرونباخ استفاده شد. ضريب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه برابر با ۷۵/۰ به دست آمد.

 

Views: 151

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *