خلاصه آیتم

اتیسم یک اختلال رشدی مغزی است که به وسیله آسیب در تقابلات (مداخلات) اجتماعی و ارتباط و همچنین رفتارهای تکراری و ویژه تقسیم‌بندی می‌شود، این علایم همگی پیش از سه سالگی کودک ایجاد می‌شود. اتیسم بسیاری از بخش‌های مغز را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این که چطور این اتفاق رخ می‌دهد، هنوز درک نشده‌است. مطالعات همه گیر شناسی درباره شیوع اتیسم نتایج متفاوتی را بر اساس راههای مختلف انتخاب، جمع آوری و طبقه بندی بیماران ارائه داده است. بر همین اساس برآوردهای متفاوتی از فراوانی اختلال اتیسم وجود دارد. آمارهای کنونی نشان دهنده میزان شیوع ۱ تا ۵/۱ درصد در جمعیت هر جامعه ای است. اتیسم، در هر دو جنس دیده می شود، ولی فراوانی آن در پسرها ۳ تا ۴ برابر دختران است. همچنین مطالعات نشان داده است از لحاظ رشد اجتماعی و نه رفتارهای قالبی، اتیسم پسرها شدید تر از دخترهاست همچنین کنش متقابل بین آمادگی های ارثی و دیگر عوامل زیستی و تاثیرات محیطی مناسب در سبب شناسی این اختلال نقش دارند. از هر ۶۰ تا ۷۰ تولد زنده در دنیا یک نفر مبتلا به اتیسم است. کارشناسان زندگی ماشینی و عوامل ناشی از آن مانند استرس را در سیر صعودی ابتلا به این بیماری دخیل می‌دانند نتیجه یک مطالعه نشان می‌دهد زنانی که چاق یا دیابتی هستند، در صورتی که باردار شوند، بیش از مادران سالم با احتمال تولد نوزاد اتیسمی روبرو خواهند بود(انجمن اتیسم آمریکا ، ۲۰۱۲؛ به نقل از صابری، بهرامی پور، قمرانی و یارمحمدیان، ۱۳۹۳).